Aanbieder Willemijn van Schilfgaarde
E-mail thuismeppel@gmail.com
Website www.thuismeppel.nl
Telefoon 06 - 20 04 98 26
Adres Ceintuurbaan 106
Postcode 7941 LX
Plaats Meppel
KvK 64146308
 
Categorie Bewustzijnsontwikkeling
 


Meer van deze aanbieder:
Mens en Maatschappij
Sport en beweging


DeelGenootschap tHuis

 

Een DeelGenootschap? Wat is dat?

Dik Zanting, Mirjam de Jonge en Willemijn van Schilfgaarde zijn met elkaar een DeelGenootschap aangegaan. Binnen dit DeelGenootschap zijn wij deelgenoten in het realiseren van het 't Huis. Wij doen dit volgens de principes van vrij-gelijk-samen zoals is uitgedacht binnen Economy Transformers.

"Een vrij-gelijk-samenleving draagt enerzijds bij aan een cultuur waarin de individuele mens zich in vrijheid kan ontplooien tot wie hij of zij wil zijn, anderzijds werken we aan een economie waarin in gezamenlijk onderling overleg capaciteiten op behoeften worden afgestemd. Ertussenin regelen we onze betrekkingen op basis van gelijkheid. (Economy Transformers)".

Als deelgenoten hebben wij ons verbonden met het DOEN van 't Huis. Wat dit is hebben we uitgewerkt in de Zes Sleutels voor Transitie. De zes sleutels samen vertellen wat we willen, waarin we vrij zijn en hoe dit samen doen op basis van gelijkheid. Wie meer wil weten kan ons brondocument hier lezen

Ik Ben
Ik ben een thuisplek voor initiatieven rond gezonde leefstijl, duurzaam leven en zingeving. Ik vraag de initiatiefnemers om bij het DOEN van deze initiatieven in mijn huis dit zo te doen dat ze vervuiling, belasting en uitputting van mensen en onze aarde voorkomen.

Hiermee werken we aan een fysieke kennis-, doe- en ontdekplek waar ruimte is om elkaar te ontmoeten, inspireren, kennis te delen, experimenteren, spelen en samen te werken. Zo ontstaat ruimte om initiatief te nemen en in beweging te komen voor vitale mensen op een vitale aarde.

Eigendom
Ik ben als thuisplek vrij. Niemand kan eigendom claimen op de grond, het pand en de waarde die we met elkaar creëren. Investeringen en kapitaal die nodig zijn om mij te realiseren komen ten goede aan mij en blijven van mij. De deelgenoten zoeken samen naar vormen om dit te borgen.

De deelgenoten die zich met mij hebben verbonden dragen met elkaar zorg voor de exploitatie en ontwikkeling van mij als thuisplek. Zij hebben een gezonde bron(h)erkenning voor de initiatieven die bij mij plaats vinden en die zo worden uitgevoerd dat we niet vervuilen, belasten en uitputten. Met elkaar zorgen zij voor vereffening van het gebruik van mijn ruimte zodanig dat exploitatie van mijn ruimte gezond is. Dit doen ze met elkaar en met anderen met wie ze de ruimte, ervaringen en inzichten willen delen.

De prijs voor het gebruik van mijn ruimte komt tot stand op basis van behoefte, draagkracht en de bijdrage van deelnemers aan de initiatieven. Eventuele winsten, na aftrek van kosten en gemaximaliseerde vereffening van inzet deelgenoten voor mij (de thuisplek), worden ingezet voor het vrijmaken en ontwikkelen van mij (de thuisplek). Deelgenoten besluiten met elkaar hoe ze dat vorm geven.

Iedereen mag haar eigen ervaringen, inzichten en contacten meenemen na vertrek.

Relatie
Ik ga liefdevolle relaties aan:
•    Met de aarde en de mensheid als geheel
•    Met mensen die elkaar ontmoeten vanuit hun liefde voor gezonde mensen op een gezonde aarde, en mij vanuit een DeelGenootschap verzorgen en ontwikkelen.
•    Met mensen die ruimte zoeken voor hun bijdrage aan gezonde mensen op een gezonde aarde
•    Met mensen die willen ervaren hoe ze kunnen bijdragen aan de eigen gezondheid, de gezondheid van anderen en de van de aarde.
•    Met mensen die vermogen hebben opgebouwd en hiervan (een deel) willen afstaan om mij, de thuisplek, te realiseren.

De onderlinge samenwerking tussen de deelgenoten van het DeelGenootschap 't Huis kenmerkt zich door vertrouwen. Vertrouwen dat iedereen bereid is tot zelfonderzoek aangaande de bron van 't Huis (samen). Vertrouwen in de wederzijdse ondersteuning in het DOEN van de passie voor gezonde mensen op een gezonde aarde (gelijk). En het vertrouwen dat ze elkaar ruimte kunnen geven voor zelfexpressie en spel (vrij).

Bij mij geldt zo binnen, zo buiten. De bron wordt congruent uitgedragen binnen de initiatieven, naar de deelnemers aan die initiatieven en naar andere initiatiefnemers. We mogen en durven elkaar aan te spreken op afspraken, het leven van de essentie in ons DOEN en ergernissen die in de samenwerking ontstaan.

Organisatie

Ik, de thuisplek, kom tot bloei binnen het DeelGenootschap 't Huis. Het DeelGenootschap is zo georganiseerd dat we vrij-gelijk-samen zo goed mogelijk borgen. In het brondocument is mijn intentie beschreven.

Iedereen is vrij haar eigen initiatieven in te voegen. Deelgenoten doen dit door een eigen verbintenisovereenkomst met mij op te stellen. Daarin zoek je naar de voor jou beste rol en plek in het DeelGenootschap. De deelgenoten samen onderzoeken of in de verbintenisovereenkomst mijn bron verzorgd en geëerd wordt.

Mijn deelgenoten zien elkaar en maken elkaar groter. Zij geven elkaar eerlijke feedback op het verzorgen en eren van mijn bron. De brongroep zorgt voor het bijeenkomen op brondagen. Alle deelgenoten zijn gebonden aan het bijwonen van brondagen.

Waarde
De concrete waarde die we creëren zijn:
- DOEN van initiatieven voor gezonde leefstijl, duurzaam leven en zingeving waarbij we rekening houden met sociale cohesie tussen mensen én ecologische draagkracht van de aarde.
- DOEN mogelijk maken voor initiatiefnemers en deelnemers door het pand vrij te maken. De initiatieven kunnen dan ook vrij gemaakt worden.
- het ruimtebeslag, en daarmee het belasten van de aarde, voor dit DOEN verkleinen door het delen van de ruimte en middelen.
- met elkaar "eenzijdige benadering” van vraagstukken in initiatieven omzetten naar holistische aanpak van vraagstukken in initiatieven. Gezond, duurzaam en zingevend voor alle mensen en onze aarde.
- onderdeel uitmaken van de grotere beweging van Economy Transformers naar een vrij-gelijk-samenleving.

Aarde
Deelgenoten die zich aan mij verbinden omarmen diversiteit, de natuurlijke maat en natuurlijke groei op basis van hun capaciteiten, beschikbare middelen en energie. Bij 't Huis blijven de deelgenoten dicht bij hun eigen impuls en zien de werkelijkheid voor wat zij is. Tijd en processen die soms nodig zijn worden gerespecteerd. Druk van buitenaf, door tijdsdruk of gevoelde urgentie, wordt zo goed mogelijk vermeden. De neiging tot opjutten is nergens voor nodig, dichtbij het innerlijke compas blijven van levensbelang.

Bij mij, de thuisplek, reflecteren we op processen van leven en dood. We bezien wat rijp is voor afsterving, composteren, oogsten om weer ruimte te maken voor iets nieuws.

We zorgen voor de Aarde door na te denken wat we kopen, bij wie en hoe dit gemaakt is. We letten op hoe we met onze energie en mobiliteit om gaan


Nieuws

Powered by webXpress