Home » Nieuws » Drentse ondernemers laat je ondersteunen
Drentse ondernemers laat je ondersteunen!

Drentse ondernemers laat je ondersteunen!

De provincie Drenthe heeft een programma waarbij zij het midden- en kleinbedrijf wil ondersteunen en stimuleren. Dit is “Ik ben Drents ondernemer”. De ondersteuning bestaat uit bijeenkomsten, webinars, workshops en  …. een voucherregeling. Jullie, tenminste gevestigd in Drenthe, kunnen hiervan gebruik maken als je iemand wil inhuren om je op weg te helpen met groei, innovatie of vergroten afzetmarkt. En voor iedereen die nu denkt niets voor mij: dit zijn de woorden die zakelijk gebruikt worden als het gaat om zichtbaarheid, klantenkring en bewust en duurzaam ondernemen (erg innovatief op dit moment).

Klazien Tempelaar, professional organizing ging jullie voor:

"In 2017 heb ik een aanvraag ingediend voor de innovatievoucher van de provincie. Na het stopzetten van het persoonsgebonden budget, zocht ik naar nieuwe bronnen van financiering voor mijn dienst als opruimcoach."

De voucher geeft je een financiële ondersteuning om een kennis-expert in te huren die jou kan helpen om je plan/vraag vorm te geven. Je ontvangt maximaal een bijdrage van € 2.200 en betaald altijd minimaal € 300,- zelf.

Wat moet je doen?

1. Schrijf een projectplan waarin je je aanleiding, onderzoeksvraag en verwacht resultaat verwoord. Moeilijk? Misschien, maar het gaat over aanleiding, groei- of ontwikkelingsvraag en wat je wil bereiken, dat klinkt als iets wat je als ondernemer regelmatig ijkt.

"Eerst heb ik een voorstel geschreven aan de hand van een persoonlijk klant verhaal:  Er was eens een klant in Drenthe/Meppel, ik beschreef in mijn verhaal: Wat is het probleem van deze klant? Wat is mijn bijdrage? En wat is het te verwachten positieve resultaat? Vooraf had ik advies gekregen over de manier waarop ik mijn voorstel had beschreven: schrijf het als een sprookje. Het is belangrijk te beschrijven wat het probleem kost, en wat de oplossing oplevert. Niet alleen voor de klant maar ook voor het algemene belang (Klazien)."
Bij Klazien was de onderzoeksvraag voor de kennisexpert: vinden van nieuwe bronnen van financiering voor haar dienst als opruimcoach.

2. Beschrijf welke kennis-expert je wilt inhuren om je op weg te helpen, dit is een collega-ondernemer waarvan jij weet dat deze jouw in beweging krijgt. Meest concreet is dit een coach die je begeleid. Opleiding, workshops, brainstormsessies en beurs- of symposium bezoeken worden niet vergoed.

3. Beschrijf het te verwachtte effect en resultaat na een jaar. Dit heb je ook nodig om een offerte aan te vragen bij je kennisexpert die je gaat begeleiden.

4. Geef de kosten voor de kennisexpert op. Vraag hiervoor een offerte aan.

5. Vraag een voucher aan. Als je stap 1 t/m 4 goed doorlopen hebt is dit zo in te vullen in het format. Het geld wat je krijgt is om je kennisexpert te betalen.

Twee rekenvoorbeelden bij toekenning voucher:

Kosten kennisexpert:                   € 1.500,-
Minimale eigen bijdrage                  € 300,-
--------------------------------------------------------(-
Voucher-bijdrage:                        € 1.200,-

 

Kosten kennisexpert:                  € 3.000,-
Maximale bijdrage voucher:        € 2.200,-
---------------------------------------------------------(-
Eigen investering:                          € 800,-

 

Klazien ontving een voucher:
"Nadat ik  de toestemming had ontvangen voor de offerte van het coaching bedrijf ben ik gestart met mijn coach die mij bij mijn nieuwe plannen wilde begeleiden. Het geld is dus niet voor jezelf maar voor je coach. Bovendien heb je een (forse) eigen bijdrage, maar ik heb het er dubbel en dwars voor over gehad. Het heeft mij geholpen om in beweging te komen en mijn bedrijf opnieuw uit te vinden en vorm te geven."

 

Wil jij een een voucher aanvragen? Lees dan nog de belangrijkste voorwaarden door:

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

1. Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van een kennisleverancier ten behoeve van innovatiediensten en diensten inzake innovatieondersteuning, zoals bedoeld in artikel 28, lid 2, onder c, van de AGVV.
2. De kennisleverancier levert kennis ten behoeve van:
a. groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of bedrijfsovername);
b. innovatie;
c. het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Artikel 8 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de ASV 2017, wordt de subsidie geweigerd indien:
a. de activiteiten hebben plaatsgevonden vóór het indienen van de aanvraag;
b. het niet aannemelijk is dat de gekozen kennisleverancier logischerwijs een (advies)bijdrage levert aan groei en innovatie van de onderneming of het creëren van een nieuwe afzetmarkt;
c. de aanvrager eerder subsidie van de provincie Drenthe heeft ontvangen op basis van deze uitvoeringsregeling;
d. de aanvrager een andere, meer passende subsidie kan aanvragen bij de provincie Drenthe voor dezelfde activiteiten;
e. de aanvrager in de afgelopen zes maanden reeds gebruik heeft gemaakt van het instrumentenaanbod van het programma ‘IkBenDrentsOndernemer.nl’;
f. de aanvrager niet gevestigd is in Drenthe;
g. de aanvrager niet behoort tot het mkb;
h. de aanvrager behoort tot de primaire sector;
i. de aanvrager een eet- of drinkgelegenheid is;
j. de ingehuurde kennisleverancier niet staat ingeschreven bij de KvK;
k. de aanvrager niet btw-plichtig is;
l. de ingehuurde kennisleverancier in de afgelopen twaalf maanden op de loonlijst van de aanvrager heeft gestaan;
m. de ingehuurde kennisleverancier in de afgelopen twaalf maanden is ontstaan uit de aanvragende onderneming;
n. de ingehuurde kennisleverancier een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de aanvrager is.

Artikel 9 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:
a. de inhuur van kennis is geënt op groei, of innovatie, of het creëren van een nieuwe afzetmarkt binnen Nederland;
b. het project levert aantoonbaar toekomstige meerwaarde voor de Drentse economie;
c. de kennis wordt ingekocht bij een derde partij die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein;
d. indien de inhuur van kennis gericht is op bedrijfsopvolging, betreft dit een familiebedrijf dat geen opvolgers heeft.

Artikel 11 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:
a. kosten voor een opleiding of cursus;
b. kosten voor een bezoek aan een symposium of beurs;
c. kosten voor een stage- of afstudeeropdracht;
d. kosten voor een brainstorm- of creativiteitssessie;
e. kosten voor fundamenteel onderzoek;
f. kosten voor het inrichten of beheren van een website.

Een bijdrage van Willemijn van Schilfgaardeondernemen, drents ondernemer, voucher, groei, innovatie, duurzaam, bewust