Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor leden en Privacy Beleid

Inschrijving:

Deze inschrijving is een lidmaatschap bij Bewust in de regio Meppel. De inschrijving is definitief na betaling van de abonnementskosten.

Abonnementen:
Er is keuze uit vier soorten van abonnementen:

Bij alle abonnementen ontvangt u ondernemersnieuws, inspiratienieuws en uitnodigingen om aan netwerkactiviteiten deel te nemen.

Abonnementen lopen per kalenderjaar. Bij inschrijving gedurende het jaar wordt de abonnementsprijs berekend naar het aantal resterende maanden. Daarna volgt een jaarabonnement.

Op 1 januari wordt je abonnement automatisch verlengd voor 1 jaar. Een maand voor het einde van het jaar ontvang je een mail waarin je wordt gevraagd je abonnement te bekijken en eventueel aan te passen. Opzeggen van je abonnement kan per mail. Je ontvangt een bevestiging per mail die tevens dient als bewijs van beëindiging. Restitutie van het abonnementsgeld kan nooit met terugwerkende kracht plaats vinden.

Je ontvangt aan het begin van elk kalenderjaar een factuur voor de verlenging van je abonnement. De betalingstermijn voor de factuur is maximaal 15 dagen. Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting wordt je abonnement tijdelijk op non-actief gezet.

Uitbreiding of aanpassing van je abonnement is altijd mogelijk. Het extra abonnement wordt op een nieuwe factuur in rekening gebracht.

Voorwaarde voor deelname:
Alle vermeldingen, nieuwsberichten en activiteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

De coördinator kan vermeldingen, nieuwsberichten en activiteiten verwijderen als die niet voldoen aan deze criteria. Dit gebeurt na overleg met de aanbieder, behoudens informatie die aanstootgevend, discriminerend of misleidend is. Deze worden, bij constatering, direct verwijdert.

Privacy beleid

Dit is de privacyverklaring van Bewust Meppel en Bewust Steenwijk gevestigd aan Kolibrievlinder 38 te Meppel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04088534. Bewust Meppel en Steenwijk treden naar buiten onder de naam Bewust in de Regio Meppel.

Bewust in de regio Meppel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar abonnementhouders en zij die zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Hier vindt u hoe wij met u gegevens omgaan en welke rechten u heeft. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens bij aanmelding voor een activiteit of vraag voor informatie.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bewust Meppel  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel 

Welke persoons-gegevens

Grondslag

Bewaartermijn 

Het uitvoeren van de abonnementen en administratieve doeleinden

Naam onderneming

Gegevens contactpersoon:
Voornaam
Achternaam

Factuuradres
Bezoekadres

Telefoonnummer
E-mail adres

 

Uitvoering abonnementen

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar op basis van de wettelijke eisen.

Nieuwsbrief 


Naam
E-mail adres

 

Uitvoering abonnementen en  aanvragen voor nieuwsbrieven Bewust Meppel

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Aanmelden voor activiteiten van abonnementhouders

Naam
Telefoonnummer
E-mail adres

Deze informatie wordt vastgelegd door de aanbieder van de activiteit om de overeenkomst uit te voeren.

Is vastgelegd in de privacy verklaring van de aanbieder.

Informatie van abonnementhouders op de website

Naam onderneming
Bezoekadres
Telefoonnummer
E-mail adres
KvK nummer
Link naar website en sociale media
Informatie over lidmaatschappen bij beroepsgroepen

Deze informatie wordt verstrekt door de abonnee en beschouwt als openbare informatie tbv het platform

Gedurende de periode dat het abonnement loopt.Weergave persoonsgegevens op de website

Bewust in de regio Meppel is een platform site met als doel dat de leden zichtbaar worden met hun onderneming. Hiertoe beheert ieder lid haar eigen profielteksten, nieuwsberichten en activiteiten. Gegevens die getoond worden op de site worden beschouwd als kennelijk openbaar om klanten in contact te brengen met het aanbod/de aanbieder.

Beveiliging persoonsgegevens

Bewust in de regio Meppel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 


Datalek

In geval van een datalek dient de betreffende persoon die het lek veroorzaakt heeft, dit direct te melden bij info@bewustmeppel.nl. De netwerkcoördinator beoordeelt samen met de webhoster de ernst van het lek en neemt zo mogelijk direct actie om het lek te herstellen. De datalek wordt, als dat nodig is, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bewust in de regio Meppel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de coördinator) tussen zit.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Fraude

Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.

 

Vragen

Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Bewust in de regio Meppel wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen per e-mail aan: info@bewustmeppel.nl

 
Powered by webXpress